Chiến-Lược Biển Đông

Tham-Luận Biển Đông
Bản-Đồ Nước Triệu km2
Nước Việt H́nh Chữ S
Bản-Đồ Căn-Bản
Hải-Giới Đông-Bắc
Hải-Phận Việt-Khmer
BaoToBienDong
Quan-Điểm Cambodia
Cảng & Đảo Chiến-Lược
Chi-Tiet Kỹ Thuật (tiếp theo)
Chi-Tiet Kỹ Thuật
Công Hàm Bán Nước
Giới Thiệu Sách Biên Giới
Hải Phận Triệu Km2
Hải Phận Triệu Km2 (Tiếp)
Hải Phận Valencia
TàiLiệu PhápLư
Law of the Sea
RVN WhitePaper75
Covington&Burling
VN Sovereignty
SRVN's View
Taiwan Analysis
HảiChiến TheoTrungCộng
HoàngSa HảiChiến CTCT
NguyễnNhă-NghiênCứu HoàngSa

12/07/09 

Xin mời các bạn xem qua những bản-đồ và bài viết về hải-phận Việt-Nam.

Cuộc thảo-luận xoay quanh những tài-liệu này. Khi nói chuyện, chúng tôi sẽ tŕnh-bày thêm chi-tiết về hải-phận 1,000,000 km2 của VN.

Tài-liệu chính: http://chienluocbiendong.tk/

Tài-liệu phụ: http://vuhuusan.com

http://paracels.tk

http://vinhbacviet.tripod.com

Xin Mời Quư-Vị & các Bạn Click Vào Xem Nhóm .tk http://luocsu.tk/,   http://chienluocbiendong.tk/,    http://vanhoanuoc.tk/,    http://biendong.tk/,     http://haichienhoangsa.tk/, http://hovuvo.tk/,     http://paracels.tk/,     http://dialybiendong.tk/,     http://vuhuusan.tk/,     http://ghethuyen.tk,     http://hovuvovietnam.tk/,    http://bepviet.tk,

-Xin chân-thành cảm ơn Quư-Vị Visitors đă nháy chuột, giúp cho các "free websites" này không bị xoá.


http://danchuca.org/


Ba`i Mo+'iTưởng-Niệm 36 năm các Chiến-Sĩ V́ Nước Hy-SinhBa`i Mo+'i

Mẹ Đứng mũi Sơn Chà
Gủi hồn ra Đông Hải
Đảo nổi giận nên biển cuồn sống dậy
Ôi, đất nước ông cha: tay đứt ḷng đau

(thơ Phạm Lê Phan) 

Hoàng Sa là đất của Việt Nam, là đảo của Việt Nam, là biển của Việt Nam.

(1) Theo Thut Hoài của Liệt-Sĩ Đặng-Dung (duy nhất c̣n lại một bài thơ này), chép trong Toàn Việt Thi Lục. Lư Tử Tấn có lời b́nh phi hào kiệt chi sĩ bất năng (nếu không phải là kẻ sĩ hào kiệt, ắt không thể làm được bài thơ này):

    "Quốc thù vị báo đầu tiêu bạch
Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma".

Có người dịch:  "...Quốc thù chưa trả đầu phơ tóc,
Trăng sáng mài gươm mới độ nào!"


http://dialybiendong.tk


https://members.tripod.com/paracels74

http://paracels.110mb.com